Projekty Erasmus Plus

Growing Up on Spectrum 09.12.2022 do 15.12.2022

Fundacja Zrozumieć Autyzm koordynowała projekt ,,Growing Up on Spectrum” który miał na celu realizację Mobilności pracowników młodzieżowych KA1-Training Course w ramach programu Erasmus+. W ramach tej mobilności uwzględniliśmy 18 uczestników z 5 krajów (Polska, Macedonia Północna, Słowenia, Serbia i Hiszpania), którzy uczestniczyli w programie nauki przez doświadczenie z czołowymi ekspertami w Europie w dziedzinie autyzmu podczas 8 dni w Łodzi, od 09.12.2022 do 15.12.2022 (plus dwa dni podróży). Celem tego projektu było udostępnianie, adaptacja, testowanie, ocena, osadzanie i rozpowszechnianie opartego na współpracy modelu edukacji rodziców wraz z programem nauczania i materiałami szkoleniowymi, aby wspierać zapewnienie skutecznej edukacji rodziców dzieci z autyzmem. Ucząc się na podstawie tego, co dzieje się obecnie w Macedonii Północnej, Serbii, Słowenii, Hiszpanii i wzorując się na istniejących praktykach w Polsce. Uczestnikami tego projektu byli rodzice dzieci z autyzmem, pracownicy młodzieżowi, nauczyciele, pedagodzy. Pierwszeństwo udziału mieli młodzi rodzice dzieci z autyzmem, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, takiej jak: niski standard życia, niskie dochody, zależność od systemu pomocy społecznej, osoby długotrwale bezrobotne, zadłużone lub mające problemy finansowe. Po zakończeniu projektu uczestnicy dowiedzieli się więcej na temat rodzicielstwa i wspierania dzieci z autyzmem, lepszego zrozumienia specjalnych potrzeb i różnic. Uczestnicy poprawili swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie w zakresie autyzmu w ogóle, a w szczególności w zakresie prowadzenia szkoleń dla rodziców, które zostaną osadzone w organizacjach pozarządowych. Rozwinęli również umiejętności w zakresie partnerstwa i pracy międzykulturowej..

Overcoming the Challenges of Autism During the COVID-19 Pandemic 6.08-13.08.2021 Łódź
 
Cel tego projektu jest zawarty w samym tytule „Przezwyciężanie wyzwań związanych z autyzmem podczas pandemii COVID-19”.
W ramach tej mobilności zaprosiliśmy 23 uczestników z 7 krajów (Polski, Rumunii, Macedonii Północnej, Portugalii, Litwy, Słowenii, Włoch), którzy uczestniczyli w programie empirycznej nauki z czołowymi europejskimi ekspertami w dziedzinie autyzmu, integracji i niepełnosprawność w ciągu kursu szkoleniowego w Łodzi, Polska od 06.08.2021 do 13.08.2021
 
Tworzeniu projektu oraz jego harmonogramowi przyświecała potrzeba odpowiedzi na pytania: Czego musimy być świadomi, aby teraz zająć się problemami interesującymi młodzież autystyczną w czasie pandemii, jak możemy zająć się tymi problemami i sformułować namacalne zalecenia, którymi należy się zająć w przyszłych badaniach, polityce i praktyce.
 
Uczestnikami byli pracownicy młodzieżowi pracujący w organizacjach partnerskich, którzy aktywnie uczestniczą w pracach organizacji lub z nimi współpracują i są zainteresowani pracą z młodzieżą w zakresie autyzmu i integracji społecznej.
 
Celami projektu były:
 
– Zaangażowanie 23 pracowników młodzieżowych z całej Europy w program uczenia się przez doświadczenie z czołowymi europejskimi ekspertami w dziedzinie autyzmu, integracji i niepełnosprawności;
 
 – Zdefiniowanie wyzwań, przed jakimi stają młodzi ludzie z ASD w trakcie pandemii, aby personel, uczeń, pracownicy zajmujący się niepełnosprawnością młodzieży, liderzy, nauczyciele, edukatorzy, trenerzy, facylitatorzy i wolontariusze powinni wiedzieć, aby zapewnić odpowiednią opiekę i jak lepiej przewidywać i spełniać potrzeby tych konkretnych młodych ludzi;
 
– Przedstawienie uczestnikom odpowiednich i skutecznych narzędzi wspierających młodzież z ASD poprzez zajęcia fizyczne i narzędzia internetowe, a także zapewnienie możliwości sprawdzenia tych metod w praktyce;
 
-Wykorzystanie międzynarodowej grupy uczestników jako przestrzeni do nauki indywidualnych ról i kompetencji w odniesieniu do tematu szkolenia;
 
– Dzielenie się najlepszymi doświadczeniami i tworzenie nowych mostów współpracy wśród naszych partnerów promotorów;
 
-Poszerzenie wiedzy uczestników na temat programu Erasmus+ w celu zapewnienia uczestnikom możliwości pracy jako multiplikatorzy oraz możliwości wykorzystania programu w dalszych działaniach uczestników, podnosząc tym samym jakość projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.
 
 
Disability Support Worker Training    16/07/2021 – 21/07/2021
 
Projekt realizowany był przez Fundację Zrozumieć Autyzm w Łodzi, a głównym tematem był problem bezrobocia osób niepełnosprawnych w Europie. 
 
W sumie w projekcie wzięło udział 19 pracowników młodzieżowych z 6 krajów (Polska, Słowenia, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia i Łotwa).
 
Dzięki temu szkoleniu uczestnicy bezpośrednio wzmocnili swoje zdolności w zakresie polityki i strategii zatrudnienia młodzieży z niepełnosprawnością. Podczas programu zawsze był czas poświęcony na porównanie problemów i zagadnień z każdego kraju oraz podzielenie się ,,dobrymi praktykami” z innych. Dzięki temu wszyscy uczestnicy mogli lepiej zrozumieć problemy, z którymi borykają się osoby pracujące z młodzieżą w innych krajach, a jeśli te same problemy pojawiają się w ich kraju, zdobyli wiedzę oraz umiejętności ich rozwiązywania.
 
Plan szkoleniowy stworzony przez pana Stalewskiego jest zdecydowanie jednym z najważniejszych rezultatów naszego kursu szkoleniowego, ponieważ ten plan i jego moduły mają zastosowanie w każdym kraju, który brał udział w projekcie i mogą być wykorzystane przez naszych byłych uczestników, aby wpłynąć na młodzież w swoim lokalnym obszarze, a także wzmacnianie zdolności ich organizacji pozarządowych.
 
Realizując ten projekt zwiększyliśmy możliwości organizacji pozarządowych i rozwój zawodowy 19 uczestników (niepełnosprawni pracownicy młodzieżowi, liderzy, nauczyciele, edukatorzy, trenerzy, facylitatorzy, doradcy zawodowi, wolontariusze).
 
-Projekt pomógł uczestnikom określić potrzeby edukacyjne uczestników niepełnosprawnych oraz uzyskać efekty uczenia się w dziedzinie bezrobocia i umiejętności poszukiwania pracy.
 
– Nabywanie umiejętności, wiedzy i postaw do doskonalenia uczenia się, wyznaczania celów, reagowania i doskonalenia na informacje zwrotne, możliwości na rynku pracy w swoim otoczeniu, jak skutecznie pisać CV, list motywacyjny, tworzyć portfolio, umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, skutecznej komunikacji w miejscu pracy, przywództwa style, techniki sprzedaży, rozwiązywanie konfliktów, godzenie życia zawodowego i prywatnego, zarządzanie finansami osobistymi, prezentowanie różnych programów wspierających przedsiębiorców z niepełnosprawnościami.
 
– korzystanie z lepszych programów szkoleń empirycznych, które bezpośrednio wpłyną na poszukiwanie pracy i umiejętności zawodowe osób niepełnosprawnych;
 
Uczestnicy mogą teraz promować i korzystać z programu Erasmus+ wśród młodych ludzi w celu zmniejszenia marginalizacji i stymulowania mobilności, jako szansy na zwiększenie swoich kompetencji, aktywnego uczestnictwa i włączenia.
 

 

 

„SHAPE YOUR FUTURE” 

Projekt odbywał się w Łodzi w dniach 07.09.20 – 14.09.20 z udziałem 25 pracowników młodzieżowych z 8 różnych krajów.

Działania opierały się na nieformalnych metodach uczenia się, w ramach których uczestnicy poznali naturę i możliwości zastosowania współczesnych nowoczesnych metod uczenia się nieformalnego.

Cele projektu były następujące:

– wzmocnienie pozycji młodych ludzi o mniejszych szansach, jednocześnie walcząc z wykluczeniem społecznym z perspektywy wielu problemów, jaką jest bezrobocie wśród młodzieży w Europie;

-Podnoszenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą zajmujących się włączaniem młodzieży niepełnosprawnej na rynek pracy poprzez zapewnienie im narzędzi i metod;

– Lepsze zrozumienie rzeczywistości w Europie i zajęcie się podejściem do edukacji pozaformalnej jako kreatywnym rozwiązaniem umożliwiającym lepsze przygotowanie się na rynek pracy;

– Dzielenie się najlepszymi doświadczeniami i tworzenie nowych mostów współpracy między naszymi partnerami promotorami.

  • Promowanie programu Erasmus + jako narzędzia wzmocnienia pozycji młodych ludzi na rynku pracy

Poprzez ten projekt współpracy międzynarodowej promujemy możliwości współpracy europejskiej w tej dziedzinie i wzajemne zrozumienie między młodymi ludźmi o mniejszych szansach w różnych krajach oraz że nasze największe osiągnięcia będą skierowane na promowanie aktywnego obywatelstwa młodych ludzi i wspieranie spójności społecznej w Unia Europejska i ogólnie w Europie.

Chcieliśmy wywrzeć wpływ na dwóch różnych poziomach: bezpośrednie wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji młodych ludzi w celu przygotowania ich do wejścia na rynek pracy oraz szkolenie osób w celu dalszego wspierania innych młodych ludzi na tym samym obszarze. 

The project “Shape your Future” took place in Lodz between 07.09.20 – 14.09.20 with 25 youth workers from 8 different countries.

The activities were based on informal learning methods where participants have learnt about the nature and applicability of current modern methods of informal learning .

The objeectives of the project were: 

– To empower young people with fewer opportunities while fighting against social exclusion from the multi-problem perspective which is the youth unemployment today in Europe; 

-To raise the competences of youth workers working on engaging youth with disabilities in labor market by providing them tools and methods;

  To understand better the reality in Europe and address non-formal education approach as a creative solution to be better prepared for the labor market; 

– To share best experiences and create new bridges of cooperation among our partners promoters.

– To promote Erasmus + programme as a tool for empowerment of young people in labour market; 

With this project, had make impact in the direction of fighting youth unemployment and poverty, through supporting young disadvantaged people’s participation, particularly in the employment process. 

With this international cooperation project we promote the possibilities for European cooperation in this field and the mutual understanding between young people with fewer opportunities in different countries and that our greatest achievements will be in the direction of promoting young people’s active citizenship and fostering social cohesion in the European Union, and in Europe in general.

We intended to make an impact on two different levels: directly supporting young people’s development of skills and competencies for the purpose of preparing them to enter the labormarket; and training individuals to further support other young people in the same area. 

 Projekt Our World 

Miło nam poinformować że Fundacja Zrozumieć Autyzm była organizatorem Międzynarodowego szkolenia w ramach dofinansowania Programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność osób pracujących z Młodzieżą.

Tematem szkolenia było włączanie osób z autyzmem w aktywność społeczną, poprzez edukację pracowników instytucji pozarządowych oraz promowanie edukacji nieformalnej. W trakcie szkolenia treningowe, które odbyło się w dniach 23-30 września 2018 w Zaździerz, pracownicy trzeciego sektora, nauczyciele, pracownicy socjalni, psychologowie z 12 krajów partnerskich miało okazję podzielić się swoimi doświadczeniami w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. W ciągu kilku dni, zaprezentowali osiągnięcia i dobre praktyki zarówno ze swoich organizacji jak również podzielili się wiedzą dotycząca terapii i aktywizacji społecznej osób ze spektrum autyzmu w ich krajach. Szkolenie zaowocowało stworzeniem ,,Activity Packet” – instruktażowej broszury dla pracowników organizacji, pragnących zapoznawać z tematyką autyzmu swoich współpracowników i wolontariuszy.  Oprócz tego zostały nawiązane sieci wsparcia i zaproponowane obszary dalszej współpracy pomiędzy organizacjami partnerskimi.  

Ale przede wszystkim był to cudowny i piękny czas dla nas. Czas intensywnej pracy, wzruszeń, zabawy i ogromny zastrzyk mega pozytywnej energii do dalszej pracy. Dziękujemy wszystkim  którzy przyczynili się do stworzenia tej przestrzeni.

Przede wszystkim dziękujemy Pani Monice Szylce i Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 24 w Płocku- dzięki uprzejmości i zaangażowaniu w swoją pracę, przyjęły nas w progach wspaniałej, przyjaznej placówki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Uczestnicy szkolenia mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć placówkę edukacyjną, profesjonalnie przygotowaną do pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. 

LINK DO FILMIKU

https://m.youtube.com/watch?v=kLt8yPFCEuQ

Our World POBIERZ