Projekty Erasmus Plus

 

 

„SHAPE YOUR FUTURE” 

Projekt odbywał się w Łodzi w dniach 07.09.20 – 14.09.20 z udziałem 25 pracowników młodzieżowych z 8 różnych krajów.

Działania opierały się na nieformalnych metodach uczenia się, w ramach których uczestnicy poznali naturę i możliwości zastosowania współczesnych nowoczesnych metod uczenia się nieformalnego.

Cele projektu były następujące:

– wzmocnienie pozycji młodych ludzi o mniejszych szansach, jednocześnie walcząc z wykluczeniem społecznym z perspektywy wielu problemów, jaką jest bezrobocie wśród młodzieży w Europie;

-Podnoszenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą zajmujących się włączaniem młodzieży niepełnosprawnej na rynek pracy poprzez zapewnienie im narzędzi i metod;

– Lepsze zrozumienie rzeczywistości w Europie i zajęcie się podejściem do edukacji pozaformalnej jako kreatywnym rozwiązaniem umożliwiającym lepsze przygotowanie się na rynek pracy;

– Dzielenie się najlepszymi doświadczeniami i tworzenie nowych mostów współpracy między naszymi partnerami promotorami.

  • Promowanie programu Erasmus + jako narzędzia wzmocnienia pozycji młodych ludzi na rynku pracy

Poprzez ten projekt współpracy międzynarodowej promujemy możliwości współpracy europejskiej w tej dziedzinie i wzajemne zrozumienie między młodymi ludźmi o mniejszych szansach w różnych krajach oraz że nasze największe osiągnięcia będą skierowane na promowanie aktywnego obywatelstwa młodych ludzi i wspieranie spójności społecznej w Unia Europejska i ogólnie w Europie.

Chcieliśmy wywrzeć wpływ na dwóch różnych poziomach: bezpośrednie wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji młodych ludzi w celu przygotowania ich do wejścia na rynek pracy oraz szkolenie osób w celu dalszego wspierania innych młodych ludzi na tym samym obszarze. 

The project “Shape your Future” took place in Lodz between 07.09.20 – 14.09.20 with 25 youth workers from 8 different countries.

The activities were based on informal learning methods where participants have learnt about the nature and applicability of current modern methods of informal learning .

The objeectives of the project were: 

– To empower young people with fewer opportunities while fighting against social exclusion from the multi-problem perspective which is the youth unemployment today in Europe; 

-To raise the competences of youth workers working on engaging youth with disabilities in labor market by providing them tools and methods;

  To understand better the reality in Europe and address non-formal education approach as a creative solution to be better prepared for the labor market; 

– To share best experiences and create new bridges of cooperation among our partners promoters.

– To promote Erasmus + programme as a tool for empowerment of young people in labour market; 

With this project, had make impact in the direction of fighting youth unemployment and poverty, through supporting young disadvantaged people’s participation, particularly in the employment process. 

With this international cooperation project we promote the possibilities for European cooperation in this field and the mutual understanding between young people with fewer opportunities in different countries and that our greatest achievements will be in the direction of promoting young people’s active citizenship and fostering social cohesion in the European Union, and in Europe in general.

We intended to make an impact on two different levels: directly supporting young people’s development of skills and competencies for the purpose of preparing them to enter the labormarket; and training individuals to further support other young people in the same area. 

 Projekt Our World 

Miło nam poinformować że Fundacja Zrozumieć Autyzm była organizatorem Międzynarodowego szkolenia w ramach dofinansowania Programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność osób pracujących z Młodzieżą.

Tematem szkolenia było włączanie osób z autyzmem w aktywność społeczną, poprzez edukację pracowników instytucji pozarządowych oraz promowanie edukacji nieformalnej. W trakcie szkolenia treningowe, które odbyło się w dniach 23-30 września 2018 w Zaździerz, pracownicy trzeciego sektora, nauczyciele, pracownicy socjalni, psychologowie z 12 krajów partnerskich miało okazję podzielić się swoimi doświadczeniami w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. W ciągu kilku dni, zaprezentowali osiągnięcia i dobre praktyki zarówno ze swoich organizacji jak również podzielili się wiedzą dotycząca terapii i aktywizacji społecznej osób ze spektrum autyzmu w ich krajach. Szkolenie zaowocowało stworzeniem ,,Activity Packet” – instruktażowej broszury dla pracowników organizacji, pragnących zapoznawać z tematyką autyzmu swoich współpracowników i wolontariuszy.  Oprócz tego zostały nawiązane sieci wsparcia i zaproponowane obszary dalszej współpracy pomiędzy organizacjami partnerskimi.  

Ale przede wszystkim był to cudowny i piękny czas dla nas. Czas intensywnej pracy, wzruszeń, zabawy i ogromny zastrzyk mega pozytywnej energii do dalszej pracy. Dziękujemy wszystkim  którzy przyczynili się do stworzenia tej przestrzeni.

Przede wszystkim dziękujemy Pani Monice Szylce i Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 24 w Płocku- dzięki uprzejmości i zaangażowaniu w swoją pracę, przyjęły nas w progach wspaniałej, przyjaznej placówki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Uczestnicy szkolenia mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć placówkę edukacyjną, profesjonalnie przygotowaną do pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. 

LINK DO FILMIKU

https://m.youtube.com/watch?v=kLt8yPFCEuQ

Our World POBIERZ