Klauzula dane umowy cywilnoprawne

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA „ZROZUMIEĆ AUTYZM”, z siedzibą Łódź 90-740, przy ul. 1 Maja nr 45/8 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000397648, nr NIP 7272783971 (dalej: Fundacja).

Fundacja nie wyznaczyła inspektora ochrony danych. W sprawie danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Zarządem Fundacji osobiście w siedzibie Fundacji bądź korespondencyjnie. Korespondencja może być kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zrozumiecautyzm.pl bądź drogą tradycyjną za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych na adres siedziby Fundacji.

Fundacja przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • nawiązania z Panią/Panem współpracy na podstawie art. 6 ust. ust. 1 lit. b RODO,
 • wypełnienia wszystkich prawem przewidzianych obowiązków jakie musi wypełnić Fundacja na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy 
  o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • utrzymywania z Panią/Panem kontaktu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji zawartej umowy a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń, przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa, a w przypadku osób świadczących usługi (zleceniobiorców) przez okres 10 lat od zakończenia współpracy.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi księgowe, obsługę prawną, obsługę IT, obsługę bankową.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Fundacji:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 16 RODO
 • usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 17 RODO
 • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach, o których mowa 
  w art. 18 RODO
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 
w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do tego, aby mogła Pani/Pan z Fundacją współpracować.

Fundacja nie wykorzystuje Pani/Pana danych do podejmowania decyzji opartych jedynie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.