Klauzula dane newsletter

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA „ZROZUMIEĆ AUTYZM”, z siedzibą Łódź 90-740, przy ul. 1 Maja nr 45/8 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000397648, nr NIP 7272783971 (dalej: Fundacja).

Fundacja nie wyznaczyła inspektora ochrony danych. W sprawie danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Zarządem Fundacji osobiście w siedzibie Fundacji bądź korespondencyjnie. Korespondencja może być kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail: info@zrozumiecautyzm.pl bądź drogą tradycyjną za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych na adres siedziby Fundacji.

Fundacja przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu marketingu usług własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia działań marketingowych przez Fundację albo do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Pani/Pana adres e-mail. Odwołanie przez Panią/Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na rzecz Fundacji obsługę IT.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Fundacji:

  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 16 RODO
  • usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 17 RODO
  • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach, o których mowa 
    w art. 18 RODO
  • sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 
w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne aby Pani/Pan mógł otrzymywać newslettera.

Fundacja nie wykorzystuje Pani/Pana danych do podejmowania decyzji opartych jedynie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.