ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM SPECJALNYM (czas 45 minut)

(dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnością sprzężoną, zespołami genetycznymi)

zajęcia z pedagogiem specjalnym to m.in.:
•rozwijanie i doskonalenie sprawności manualnych i grafomotorycznych,
•rozwijanie i doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej,
•ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi,
•rozwijanie umiejętności myślenia logicznego i przyczynowo-skutkowego,
•doskonalenie orientacji w przestrzeni oraz schemacie własnego ciała,
•wzbogacanie wiedzy i zasobu słownictwa czynnego i biernego,
•kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć,
•rozwijanie empatii i umiejętności współpracy